Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 TOEPASSING

1. Tenzij voorafgaandelijk uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen zijn deze algemene voorwaarden van

toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Arcadel en de klant, met uitsluiting van de algemene voorwaarden

van de klant.

2. Vertegenwoordigers en agenten van Arcadel zijn niet gemachtigd om wijzigingen aan te brengen aan deze algemene

voorwaarden.

 

Artikel 2 BESTELLING

1. Alle voorwaarden en modaliteiten van aanbiedingen van Arcadel zijn vrijblijvend en binden Arcadel slechts na

uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding van volledige orders door Arcadel.

2. De voorontwerpen van Arcadel zijn louter indicatief. De definitieve ontwikkeling en de definitieve keuze van het type

wordt door de leverancier bepaald.

 

Artikel 3 LEVERING

1. Alle leveringen van Arcadel geschieden “DAP” (Delivered At Place)/geleverd op bestemming. Arcadel draagt zorg

voor het transport en de transportverzekering. De klant is ertoe gehouden de leveringen onmiddellijk te

onderzoeken.

2. Arcadel is niet verantwoordelijk voor schade of verlies na levering, die evenmin aanleiding kunnen geven tot

weerhouden of vertragen van betaling.

3. Leveringstermijnen zijn louter indicatief. Alleen indien voorafgaandelijk uitdrukkelijk en schriftelijk

overeengekomen en behoudens overmacht, kan Arcadel verantwoordelijk zijn voor schade rechtstreeks veroorzaakt

door een vertraging bij de levering.

 

Artikel 4 KLACHTEN

1. Eventuele klachten moeten schriftelijk worden gemeld onmiddellijk bij de levering en indien dat onmogelijk is,

onverwijld en in elk geval binnen de vijf (5) dagen na de levering. De ingebruikname van de geleverde goederen

impliceert onherroepelijk de aanvaarding ervan.

2. Klachten kunnen geen aanleiding geven tot weerhouden of vertragen van betaling. De klant kan uitsluitend

aanspraak maken op een herstelling of vervanging van de geleverde goederen, zonder dat aanspraak gemaakt kan

worden op enige vorm van schadevergoeding.

 

Artikel 5 BETALING

1. De goederen worden verkocht te Roeselare en zijn aldaar betaalbaar uiterlijk dertig (30) dagen na de factuurdatum.

2. Ingeval van gehele of gedeeltelijke niet betaling van een factuur is de klant van rechtswege en zonder voorafgaande

ingebrekestelling, een nalatigheidsinterest verschuldigd op het onbetaalde factuurbedrag van 1% per begonnen

maand en een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het onbetaalde factuurbedrag, met een minimum van 125

EUR, zelfs bij toekenning van betalingsmodaliteiten.

3. Niet-betaling geeft tevens aanleiding tot het onmiddellijk opeisbaar worden van alle niet-vervallen rekeningen

tussen de klant en Arcadel en het recht van Arcadel om alle nog niet uitgevoerde verbintenissen te ontbinden, onder

alle voorbehoud, o.m. van een schadevergoeding, indien daartoe aanleiding bestaat.

4. Arcadel houdt zich het recht voor op elk ogenblik de (betalings)waarborgen te eisen die het noodzakelijk acht.

 

Artikel 6 EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Hoewel alle risico’s van het verkochte goed integraal aan de klant overgaan bij levering, zal de eigendom ervan pas

aan de klant worden overgedragen na volledige betaling.

2. Tot op het ogenblik van effectieve eigendomsoverdracht, rust op de klant een maximale zorgplicht tot

instandhouding van de staat en de waarde van de goederen en is het de klant uitdrukkelijk verboden om de geleverde

goederen als betaalmiddel aan te wenden, te verpanden of te bezwaren met enig ander (zekerheids)recht. De klant

zal elk beslag dat op geleverde goederen wordt gelegd onmiddellijk schriftelijk melden en het nodige doen om het

binnen de dertig (30) dagen te doen opheffen.

3. Arcadel heeft te allen tijde het recht om nog niet volledig betaalde goederen weg te halen bij de in gebreke blijvende

klant, op zijn kosten.

 

Artikel 7 AANSPRAKELIJKHEID

1. Arcadel kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verborgen gebreken of voor schade veroorzaakt door nietnaleving

van haar verbintenissen, behalve voor haar opzettelijke fout en tenzij voorafgaandelijk schriftelijk anders

overeengekomen en onverminderd afwijkende dwingende wettelijke bepalingen.

2. Arcadel is niet verantwoordelijk voor derden, ook al zou Arcadel goederen of diensten van derden mee factureren

aan de klant. Eventuele tussenkomende derden zijn geen uitvoeringsagenten van Arcadel en dienen door de klant

rechtstreeks aangesproken te worden.

3. Bij overmacht worden de verbintenissen van Arcadel opgeschort en bij voortduring is Arcadel van rechtswege bevrijd

van haar verbintenissen en zal Arcadel niet aansprakelijk gesteld kunnen worden, zelfs niet indien de oorzaak

voorzienbaar was.

 

Artikel 8 INTELECTUELE RECHTEN

1. Alle informatie die betrekking heeft op Arcadel of op haar goederen en/of diensten, met inbegrip van de technische

kenmerken en de know-how, is vertrouwelijk en mag door de klant aan niemand worden meegedeeld.

 

Artikel 9 TOEPASSELIJK RECHT

1. Alle rechtsverhoudingen tussen Arcadel en de klant worden exclusief beheerst door het Belgische recht, zonder

doorverwijzing en met uitsluiting van alle internationale verdragen.

2. Alleen de rechtbanken van Kortrijk zijn bevoegd voor betwistingen tussen Arcadel en de klant, onverminderd het

recht van Arcadel om andere rechtbanken te vatten indien daartoe aanleiding bestaat.

To page top